Shop Discreetly with Archetyp tor market in Sweden

Njurunda Friskola är en naturvetenskaplig friskola med inriktning mot idrott och hälsa för hela grundskolan. Den innehåller dessutom förskoleklass och fritidshem.

Som ett led i den naturvetenskapliga inriktningen använder sig skolan av ett naturvetenskapligt förhållningssätt där eleven får ta ställning till problem och frågeställningar för att sedan, på olika sätt, komma fram till en lösning. Vi arbetar utifrån en helhetssyn där barnets behov och förmåga är utgångspunkten i arbetet mot läroplanens kunskapskrav.

Frågeställningar kring hållbar utveckling är något som genomsyrar hela skolans verksamhet.

Loggboken

Alla elever får en loggbok vid läsårsstarten. Denna används till planering utvärdering och kommunikation mellan hem och skola. Elever i år 4-9 ska ta hem loggboken varje fredag för signatur av vårdnadshavare. I år F-3 ska loggboken tas hem dagligen.

Organisation, undervisande lärare/handledare Skolan är indelad i tre arbetslag F-3, 4-6 och 7-9. Denna indelning utgår från utformningen av  läroplanen, Lgr – 11. Skolan eftersträvar stort samarbete mellan dessa arbetslag för att skapa trygghet, trivsel och god kunskapsutveckling.

F-6

Vi strävar efter ett nära samarbete med föräldrarna som stöd i elevernas utveckling. För F-6 är det den klassansvarige läraren som är föräldrarnas kontaktperson samt elevens centrala person på skolan. En gång i veckan träffas vi i handledargrupper som är åldersblandade. Detta ser vi som en trygghetsgrupp för att lära känna barn i olika åldrar. Under våren slussas även F-klassen in i handledargrupperna.

7-9

För 7-9 är det handledaren som är föräldrarnas kontaktperson. Handledargrupperna är åldersblandade. Det är också vår strävan att genom denna organisation kunna låta äldre elever ge yngre kamrater ett socialt stöd i skolan.

Helhetssyn

Vi bedriver verksamhet från förskoleklass till år 9 samt fritidshem. Det innebär att vi inom Njurunda Friskola har kompetensen att utveckla våra elevers förmågor under hela deras grundskoletid.