Friskolan, som startade -99 och tidigare kallades Heliås, hade en vision om att utifrån en pedagogisk modell bygga på en gemensam helhetssyn av elevens utveckling genom hela grundskolan och ett ökat ansvar hos elever i takt med stigande ålder. Eleverna delades in i åldersintegrerade grupper, s.k. handledargrupper, vilket innebar att klassen antingen bestod av elever i åk 1-4 eller åk 5-9. Varje klass (handledagrupp) var knuten till en handledare vars främsta uppgift var att ansvara för elevens utvecklingssamtal med samlad information från respektive ämneslärare. Handledaren hade även i uppgift att informera hemmet kring allt som gällde elevens utbildning. Skolan hade en naturvetenskaplig inriktning vilket den även har idag.  Den bygger på, förutom att skolans har fler naturvetenskapliga ämnen i timplanen (skolans val), även ett forskande och undersökande förhållningssätt.

Elevantalet var då 78 st. inklusive förskoleklassen.  Även de introducerades i ämnet naturvetenskap men ingick inte i handledargrupper förutom de sista månaderna av läsåret då en inskolning skedde. Skolans organisation var då enormt familjär och här fanns ett otroligt engagemang som lever kvar än idag.

Ganska snart frångick man handledargrupperna i de yngre åldrarna p.g.a. olika anledningar. Den ena var att undervisande lärare/handledare ansåg att det var svårt att följa respektive elev och ge en rättvis bild av dennes utveckling samt att trycket från vårdnadshavarna blev för starkt då deras barn inte fick gå i samma klass som deras jämnåriga kamrater. Även undervisningsmetoderna förändrades från det att eleven tog allt ansvar för det som då kallades för ”veckans planering” till att gå mot mer fasta lektioner och en mer traditionell undervisningsmetod. Anledningen var att allt för många elever inte klarade måluppfyllelsen samt att upptäckten av elever med behov av stödinsatser tog allt för lång tid.

2012 återtogs ägandet av anställda på skolan och idag finns inget annat intresse än att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en god måluppfyllelse både socialt och kunskapsmässigt.

Eftersom vår huvudman är fristående utan någon styrning av en större koncern hanterar vi alla beslut internt. Detta är positivt ur den bemärkelsen att vi slipper utdragna processer gällande frågor eller beslutsunderlag.